Project Name: Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา
Category: Interactive Game
Company: รัฐบาลไทย
Date completed: 24 December 2019

Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา

ถ่ายทอดเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านเทคนิคการใช้ แสง สี เสียง ที่ทันสมัยในห้องนิทรรศการ ทั้ง 6 ห้อง โดยใช้สื่อ Interactive ให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วมกับสื่อที่แสดง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผู้เข้าชมด้วยแบบสอบถาม Electronic