Project Name: RFID Tracking
Category: Interactive Game
Company: SIAM Discovery
Date completed: 06 January 2020

RFID Tracking

RFID การแสดงนวัตกรรมผ่าน Tracking ที่ติดไว้กับวัตถุที่จะนำมาเสนอ เพียงนำวัตถุที่ติด Tracking มาแสกน รายละเอียดของวัตถุชิ้นนั้นก็จะแสดงผลบนจอแสดงผล เป็นการนำเสนอสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่ทันสมัย