Project Name: Thaioil eLearning
Category: E-Learning
Company: THAIOIL
Date completed: 06 January 2020

Thaioil eLearning

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning ระบบเรียนออนไลน์ผ่าน browser ที่สามารภเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา นำเสนอในรูปแบบสื่อ Animation พร้อมทั้งยังสามารถเก็บรายละเอียดผู้เรียนว่าเรียนถึงไหนแล้ว แล้วยังมีแบบทดสอบการเรียนให้ผู้เรียนได้ทำในรูปแบบเกม Interactive เพิ่มความน่าสนใจในการเรียนยิ่งขึ้น http://topacademy.thaioilgroup.com/