Project Name: Maping Interactive
Category: Interactive Game
Company: Maping Interactive
Date completed: 14 October 2020

Maping Interactive

เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับ Maping Interactive เราสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานที่เราจะนำเสนอด้วยท่าทางที่เราแสดงออกมา สั่งการในสไลด์เพิ่มลูกเล่นให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น